Menü Kapat

PUTİN YARGILANMAYA ÇALIŞILIYOR: PEKİ YA BATININ SUÇLULARI?

PUTİN YARGILANMAYA ÇALIŞILIYOR: PEKİ YA BATININ SUÇLULARI?

Hatta borçlar varlıklardan fazla ise bağlı bulunduğu bölgedeki asliye ticaret mahkemesinden anonim şirketin iflasını da istemelidir. Madde uyarınca ‘’Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dahil belgeler 82 ıncı madde uyarınca saklanır’’. Şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte kanunla, esas sözleşmeyle veya mahkeme kararıyla göreve başlayan tasfiye memurları tasfiye amacının gerektirdiği tüm işleri yapmak ve kendisinden beklenen özeni göstererek tasfiyeyi kısa sürede bitirmekle mükelleftirler. Anonim şirketteki çoğunluk ilkesinin istisnaları da mevcuttur. Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ile şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar TTK’nın 421/2 ve 3 hükmüne göre sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere TTK madde 16/1 hükmüne göre anonim şirketler tacir sıfatına haiz olması sebebiyle unvan almak zorundadırlar. Değerliarkadaşlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yapılacak değişikliklerikonuşuyoruz. Kanun sektörde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, yaşanansorun ve sıkıntıları çözecek bir anlayışla değiştirilmelidir. Görüşülmekteolan 106 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 7’nci maddesinin aşağıdaki şekildedeğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Balıkçılığımızıolumsuz etkileyen diğer bir sorun da üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizinyaklaşık 8.333 kilometrelik kıyı alanlarının, kıyı yapıları ve deniz dolgularınedeniyle önemli oranda tahrip olmasıdır. Kıyılar iki farklı ekosistemin yanideniz ve karanın kesişim alanları olduğundan ekolojik açıdan çok değerlialanlardır.

Uzun bir süredir üretimdüşüyor, istihdam düşüyor, gerçek enflasyon artıyor, millî gelir düşüyor verefah kaybı hızla artıyor. Geçen hafta 2020 bütçe sunuşunda da gördük ki ekonomikdaralma ve kaynak sorununa çözümü vatandaşa yeni vergiler yüklemekte bulan buiktidardan üretim ve istihdam sorununa bütüncül bir çözüm de beklenmemektedir. TürkKızılayı Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla 1868 yılındakurulmuştur. Saygıdeğermilletvekilleri, müesses nizamın kurmuş olduğu sömürü düzeninde emperyalistgüçler sadece ülkelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını sömürmüyorlar, aynızamanda ülkelerin insan kaynaklarını da sömürüyorlar. Bundan dolayı, bizim,ülke olarak mutlaka ve mutlaka insan kaynaklarımıza sahip çıkmamız lazım vebunların eğitimiyle ilgili alınacak kararları ivedilikle hayata geçirmemizlazım. Denetiminolmadığı yerde, devletin koyduğu kuralların bazı kesimlerce ihlal edileceğiaçıktır.

  • Ülkelerinkalkınmasının beşerî sermayeyi oluşturan iyi yetişmiş, eğitimli ve liyakatlikadrolarla olabileceğini yönetenlere bir defa daha hatırlatıyor, Genel Kurulusaygılarımla selamlıyorum.
  • Maddi hukuk yönünden mahkemenin yetkisi nüve suçlarla sınırlı olup, bu suçlar haricinde yargılama yapma yetkisi bulunmamaktadır.
  • Hiçbir zaman en küçük bir iddiada dahi, ne AmerikaBirleşik Devletleri kanadından ne Rusya kanadından veya bir başka ülkekanadından bu tür bir iddia ve ima dahi söz konusu değildir.

Batı akademik camiasındaki birçok akademisyen ve devlet görevlisi Putin’in tutuklanması kararının uluslararası hukuka uygun olduğunu ispatlamak için yarışa girmiş durumdadır. Özellikle ABD’nin, uluslararası yargı organlarına olan mesafesi ve güvensizliği sebebi ile UCM’ye üye olmaktan açıkça kaçınan bir devlet olarak, resmi ve akademik düzeydeki propagandası en kibar tabiri ile rahatsız edici bir tezat oluşturmaktadır. Lakin ne tüm bu girişimler, ne Rusya’nın müdahalesinin açık hukuksuzluğu, ne de işlenen suçlar içinde bulunduğumuz uluslararası hukuk sisteminde bu tutuklamayı hukuki kılabilecektir. El-Beşir’den farklı olarak Putin hakkında bir BMGK kararı yoktur. UCM Savcısının özel danışmanlarından ve önde gelen uluslararası ceza hukukçularından olan Kevin Jon Heller’ın ve Çin Dışişleri Bakanlığının hatırlattığı üzere, UCM üyeliği iki devlet arasındaki ilişkiler bakımından bağışıklığa saygı duyulması ilkesini ortadan kaldırmaz\. 7/24 müşteri desteğiyle her türlü sorunda yanındayız, kesintisiz oyunun keyfini çıkar. https://redmirepool.biz/\. Yine Heller’ın hatırlattığı bir diğer ilke de, devletlerin tek başlarına yetkili olmadıkları hususlarda bir araya gelerek yetki yaratamayacaklarıdır. Bu nokta ziyadesi ile önemli olup detaylandırılması gereklidir. Ana sözleşme ve atama kararında aksi öngörülmedikçe, ücret haklanda TTK 536/1’e göre mevcuttur. Şirketin feshine mahkemece karar verilmiş ise, tasfiye memurları da mahkemece ata­nır (TTK Md. 536/3). İç tasfiye sermaye hesabının ortaklara borçlar hesabının kapatılmasıyla gerçekleşirken, dış tasfiye ise sermaye hesabının alacaklara borçlar hesabıyla kapatılmasıyla gerçekleşmesidir. Her iki tasfiye türü, şirketin aktif ve pasif durumunun tasfiye sürecine nasıl etki edeceği öngörülerek belirlenir.

Haritalarını emperyalist ülkelerin çizdiği sıradan devletler gibianılmayı hiçbirimiz hak etmiyoruz. Anonim Şirketlerin sona erme süreci genel ve özel sebeplerin varlığıyla ortaya çıkmaktadır. Genel veya özel sebepler; anonim Ģirketin tüzel kiŞiliğini ortadan kaldırmasıyla birlikte hukuki varlığına da sona erdirmektedir. Ġirket sona erme kararıyla birlikte tasfiye sürecine girer. Buna göre esas sözleŞmeyle öngörülen sona erme sebepleri veya anonim Şirketin belirli bir süre faaliyette kalacağı öngörülmüŞse sürenin dolmasıyla anonim Şirket sona erer. Ancak sürenin sona ermesine rağmen şirketin faaliyetlerine devam ediyorsa belirsiz süreli anonim şirket olarak hukuki varlığı ve tüzel kişiliği devam eder. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere Şirket alacaklılarının çağırılmasında alacaklılar ikiye ayrılmıştır. Bunlardan alacaklı oldukları şirket defterinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerlerim yerleri bilinen işiler taahhütlü mektup ile şirketin sona erdiği konusunda bilgilendirilir ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağırılır. Diğer alacaklıların bilgilendirilmesi ve başvuruya çağrısı ise TTSG’de, şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilan ile gerçekleştirilir. Anonim Ģirketlerde sona ermenin tescili ve tasfiye TK 532 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Ş0irketin sona ermesi iflas, mahkeme kararı ve diğer sebeplerden meydana gelebilir. Şirketin sona ermesinde iflas ve mahkeme kararı dışında, diğer sebepler rol oynamışsa kural olarak yönetim kurulu üyeleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

İşte,diyoruz ki Trump’ın yazdığı mektubu eğer onurumuza ve Türkiye Cumhuriyetidevletine karşı bir başkaldırı, bir meydan okuma olarak görüyorsanız, ona cevapistiyorsanız cevabı Barış Pınarı Harekâtı’yla yaptık. Konugerçekten çok önemli; ekonomiyi, iç ve dış ticareti, çevreyi, gündelik yaşamıilgilendiriyor. BEKİRBAŞEVİRGEN (Devamla) – Çiftçiye Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine göre 269milyar ödenmesi gerekirken bu süre zarfında sadece 118 milyar ödeme yapıldı.Çiftçinin devletten 150 milyar TL alacağı var. Kırksekiz yıl önce yürürlüğe giren bu kanunun günümüz şartlarına uyum sağlamasıadına değiştirilmesini doğru buluyoruz. Ancak bunu yaparken sektördekisorunları da dikkate alarak çözüm önerileri geliştirmeliyiz. BAŞKAN– 1’inci madde üzerindeki önerge işlemlerine devam ediyoruz. Birleşimeon beş dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum. 1’incimadde üzerinde 3 önerge vardır, önergeleri aykırılık sırasına göre işlemealacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir